Privacy Policy

(Scroll to the bottom for English text)

1. Inledning Denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Handelsbolaget Aeroteket (”Aeroteket”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Detta eftersom att vi värnar om din integritet. integritetspolicyn beskriver hur Handelsbolaget Aeroteket, Org. nr: 969775-8895, Gerdas väg, 26371 Jonstorp, E-post: shop@aeroteket.com samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”dataskyddsreglerna”). Integritetspolicyn gäller då Aeroteket tillhandahåller varor i anslutning till beställning, köp, support och leverans samt i all övrig kontakt med Aeroteket såsom besök på vår webbplats aeroteket.se, aeroteket.com (”webbplatsen”) eller vid förfrågningar via e-post. Aeroteket är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Aeroteket gör i enlighet med denna integritetspolicy.

2. Definitioner I denna integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift”, information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, födelsedatum, fastighetsbeteckning, betalkortsnummer och kontonummer, e-post och telefonnummer (”personuppgifter”). I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Med ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy (”behandling”).

3. När samlar vi in personuppgifter? behandling av personuppgifter är en förutsättning för att Aeroteket ska kunna tillhandahålla varor, tjänster eller annan information till dig och för att Aeroteket ska ha möjlighet att uppfylla det avtal som ingåtts mellan Aeroteket och dig i samband med beställning och köp av våra varor och tjänster. Aeroteket samlar in och i övrigt behandlar eller kan komma att behandla personuppgifter om dig när du genomför en beställning eller köp på vår webbplats, via e-post, eller telefon samt vid användning av vår ”kontakta oss” tjänst som finns på webbplatsen, eller när du på annat sätt har kontakt med Aeroteket med anledning av våra tjänster, genom exempelvis chattfunktionen på webbplatsen. De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du själv lämnar till Aeroteket när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss samt personuppgifter som skapas när du använder någon av våra tjänster – till exempel när du besöker vår webbplats, ringer eller skickar e-post. Information som samlas in från dig vid beställningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Aeroteket medan information som samlas in från dig via exempelvis ”kontakta oss” funktionen på vår webbplats eller via annat formulär på webbplatsen, behandlas för att vi ska kunna återkoppla till dig. Vi samlar även in personuppgifter genom att vår webbplats använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) som samlar in information på och från din webbläsare för att vi ska kunna tillhandahålla en god upplevelse för dig vid användning av vår webbplats och våra onlinetjänster. Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna integritetspolicy. Sådana tredjepartskällor inkluderar bland annat: Adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering, och personuppgifter från ex. SPAR-register som används för kreditbedömning. Aeroteket samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för de ändamål som beskrivits ovan. Vilken information vi samlar in om dig beror på sammanhanget för dina interaktioner med Aeroteket, dina val och vilken/vilka av våra varor/tjänster du efterfrågat/beställt/köpt. Du kan göra val angående vissa personuppgifter som vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. För de fall att du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst/vara/funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda/köpa den specifika tjänsten/varan.

4. Vilka personuppgifter behandlas och för vilket ändamål? De personuppgifter som Aeroteket behandlar i samband med att du som kund handlar på vår webbplats är följande: Kundinformation som behandlas för att möjliggöra leverans av vara Typ av verksamhet (företag/privatperson) Mobilnummer Förnamn och efternamn Adress, postnummer, postort samt land Leveransadress E-postadress Kundinformation som behandlas för att möjliggöra redovisning och fakturering Samma information som för leverans, se ovan IP adress utifrån spårbarhet vid bedrägerier Personnummer (endast tvingande vid fakturaköp) Betalförmedlare (bankuppgifter i form av kreditkortsnummer och säkerhetskod) Kundens referens Personuppgifterna är nödvändiga för Aeroteket att behandla för att kunna tillhandahålla försäljning, leverans och support för varor/tjänster för fullgörande av avtal med dig. personuppgifterna som behandlas för att möjliggöra leverans av vara, lagras också för att möjliggöra efterkommande merförsäljning genom att tillhandahålla dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring via post eller e-post, baserat på den legala grunden om berättigat intresse. Vår intresseavvägning baseras på att du som tidigare kund hos oss ska ha möjlighet att erbjudas förmånliga erbjudanden. Vid den intresseavvägning som Aeroteket har gjort har bland annat beaktats att behandlingen inte rör känsliga personuppgifter och att Aeroteket har ett tydligt affärsintresse i behandlingen och att detta affärsintresse utgör ett berättigat intresse. behandlingen sker för att öka Aerotekets försäljning och för att Aeroteket ska kunna marknadsföra sina varor och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

5. Hur länge sparas dina personuppgifter? Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. För att möjliggöra för Aeroteket att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag (bokföring, produktsäkerhet, penningtvätt m.m.) eller för att kunna bevaka Aerotekets rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan Aeroteket komma att spara personuppgifterna under en längre tid. personuppgifterna sparas dock som längst så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Personuppgifter som lämnas till oss genom bland annat chattkonversation, i samband med samtal med kundtjänst m.m. och där det inte leder till ett köp, gallras efter sex månader. Gällande chattfunktion på hemsidan samt användarinspelningar, är dessa anonyma fram till dess att kunden frivilligt gett oss informationen genom ifyllnad av formulär på vår webbplats.

6. Cookies När du besöker webbplatsen använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

7. Dina rättigheter gentemot Aeroteket I enlighet med dataskyddsreglerna har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar och ändamålet med behandlingen, på vilken laglig grund personuppgifterna behandlas, under vilken tidsperiod behandling sker, vilka som tar del av dina personuppgifter och vilka konsekvenser behandlingen får. Dessutom har du som registrerad ett flertal rättigheter som följer av dataskyddsreglerna. Nedan följer dina rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna integritetspolicy. Rätt till tillgång Du har rätt att kostnadsfritt, begära information om den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi motivering till detta. Kopian av dina personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig. Rätt till rättelse Huvudansvaret för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta åvilar Aeroteket såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar Aeroteket om att de personuppgifter som du lämnat till oss inte längre är korrekta, kommer Aeroteket snarast att rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter. Du som registrerad har dock rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta för att på så sätt korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Rätt till radering Du har rätt att begära att Aeroteket, utan onödigt dröjsmål, raderar dina personuppgifter och således tar bort dessa. personuppgifter ska raderas i följande fall: om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för, om du återkallat ditt samtycke och behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund, om behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina personuppgifter behandlas för detta ändamål, om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt intresse, om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddsreglerna, eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Det kan finnas skyldigheter för Aeroteket som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom exempelvis bokföring och skattelagstiftning. Om vissa personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer Aeroteket tillse att dessa personuppgifter endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för andra syften. Rätt till begränsning Du har rätt att begära att Aeroteket tillfälligt ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. En begränsad behandling kan begäras i följande fall: om att du anser att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse, när den behandling som utförs av dina personuppgifter inte är förenlig med reglerna i dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och när vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk. När du invänt mot vår behandling av dina personuppgifter får användningen av personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina personuppgifter kommer Aeroteket endast att spara dina personuppgifter och vid ytterligare behandling inhämta ditt samtycke. Rätt till dataportabilitet Du har rätt att, för det fall vi behandlar dina personuppgifter genom ett inhämtat samtycke från dig eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att Aeroteket tillhandahåller samtliga personuppgifter som vi har om dig och som behandlas på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat och maskinläsbart format. Detta kan exempelvis vara aktuellt för dig om du vill byta till en annan leverantör. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt till invändning Du har rätt att invända till vår behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Aeroteket kommer i dessa fall be dig specificera vilken behandling du invänder emot. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

8. Samtycke till behandling av personuppgifter Viss behandling av personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt godkännande. Detta är till exempel fallet när du i en kryssruta på vår webbplats kryssat i att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring. Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan personuppgiftsbehandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i nyhetsbrevet.

9. Till vilka överför vi dina personuppgifter? För att tillhandahålla vissa av våra tjänster/produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Aeroteket vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina personuppgifter till sådana utvalda tredje parter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Aeroteket ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag. Aeroteket kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Aerotekets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Aeroteket att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Aeroteket kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket. Aeroteket kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

10. Hur ser vi till att skydda dina personuppgifter? För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Aeroteket en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa personuppgifter genom kryptering. Aeroteket vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Aeroteket tillser att åtkomst till dina personuppgifter ges endast till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

11. Anmälan av överträdelse och skadestånd Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten. Du finner mer information om hur du kan göra detta på https://www.imy.se/. Om du till följd av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsreglerna, har lidit materiell eller immateriell skada kan du ha rätt till ersättning från oss för den uppkomna skadan. Du kan i dessa fall väcka skadeståndstalan i domstol.

12. Tillsyn och efterlevnad Aeroteket tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Aeroteket utvärderar årligen denna integritetspolicy.

13. Övrigt Aerotekets tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Aeroteket är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för behandlingen av dina personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat i samband med användandet av vår betalningstjänst samt tjänst för leverans av den vara du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på vår webbplats som länkar till andra webbplatser.

14. Ändring av integritetspolicyn Aeroteket förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy när Aeroteket bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster. När denna integritetspolicy uppdateras ändras datumet för senaste uppdateringen längst upp i denna policy. Om Aeroteket vidtar större ändringar i denna integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi behandlar dina personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen görs.

15. Hur kommer du i kontakt med oss? Om du har frågor med anledning av denna integritetspolicy eller gällande behandling av dina personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss. Handelsbolaget Aeroteket, Org. nr: 969775-8895, Gerdas väg, 26371 Jonstorp, E-post: shop@aeroteket.com

In English:

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit or make a purchase from aeroteket.com (the “Site”).

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information”. We collect Device Information using the following technologies: - “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org. - “Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps. - “Web beacons”, “tags”, and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site. Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers), email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information”. When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to: - Communicate with you; - Screen our orders for potential risk or fraud; and - When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services. We use the Device Information that we collect to help us screen for potential risk and fraud (in particular, your IP address), and more generally to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Shopify to power our online store--you can read more about how Shopify uses your Personal Information here: https://www.shopify.com/legal/privacy. We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site -- you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

BEHAVIOURAL ADVERTISING

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. You can opt out of targeted advertising by using the links below: - Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads - Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous - Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at: http://optout.aboutads.info/.

DO NOT TRACK

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below. Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill contracts we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that your information will be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States.

DATA RETENTION

When you place an order through the Site, we will maintain your Order Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e‑mail at shop@aeroteket.com or by mail using the details provided below: Aeroteket Gerdas väg 17, 263 71 Jonstorp, Sweden